ความเชื่อพญานาคกับการเสี่ยงทายในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด The Naga Belief and Prophecy in the Sacred Area of Kham Chanot

พื้นที่คำชะโนดหรือป่าคำชะโนดตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่มีสภาพเป็นน้ำครำ มีต้นชะโนดที่เป็นพืชตระกูลปาล์มขึ้นอยู่หนาแน่นเต็ม บริเวณเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ จึงเป็นที่มาของชื่อคำชะโนด หมายถึง แหล่งน้ำที่มีต้นชะ โนด (สุรเชษฐ์ อินธิแสง, 2560: 128 จากข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองคำชะโนดเชื่อว่า เป็นเมืองพญานาค ด้วยลักษณะอุดมคติความเชื้อที่ปลูกฝังดังกล่าวนี้จึงทำให้พญานาค มีอิทธิพลหรือมีอำนาจ (พลธรร จันทร์คำ, 2551: 3) ต่อวิถีชีวิตของชุมชนละแวกนี้ อย่างมาก...

Social Multiculious Forum View Stats