กกท.จัดกิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) จ.กาฬสินธุ์ – ข่าวกีฬา

กกท.จัดกิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) จ.กาฬสินธุ์ – ข่าวกีฬา

กกท.จัดกิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) จ.กาฬสินธุ์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท., นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, บุคลากรในวงการกีฬามวย ร่วมพิธี ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์การเผยแพร่กีฬามวย และวางแผนกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬามวยเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และผู้ปฏิบัติ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ส่งผลในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์กีฬามวยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มวยไทยด้วยกลไกการเติบโตที่มีมาตรฐานจากรากหญ้าสู่สากล เพื่อสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคง”
เชื่อมั่นว่ากิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กีฬามวยไทยมีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และกีฬามวยจะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะสามารถนำไปขยายผลเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในแบบซอฟพาวเวอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จะส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานมวยไทยอาชีพ สำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทย, มาตรฐานการตัดสินกีฬามวยไทย, มาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย, มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย, มาตรฐานการเรียนการสอนกีฬามวยไทย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานมวยกลางสำหรับประเทศไทยในการเผยแพร่เพื่อยกระดับมวยไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อีกด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้จัดกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การนิเทศกฎหมายกีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. 2542 ให้กับบุคคลทั้ง 7 ประเภท และเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น 5 ภาค, 2.การอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย, 3. การอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวย, 4. การรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย และส่งเสริมการบริหารจัดการมาตรฐานค่ายมวยไทย, 5. การส่งเสริม และการเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยสำหรับคนรุ่นใหม่ (Seed Muaythai), 6. การส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล และ 7. การมอบอุปกรณ์กีฬามวย
โดยมีบุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่น จังหวัดกาพสินธ์ุ จำนวน 146 คน ร่วมการนิเทศกฎหมายกีฬามวยฯ
จากนั้น ผผู้ว่าการ กกท. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมคลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจรักษ์มวย ณ หอประชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดอบรม ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมบันดาลใจด้านกีฬามวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ และสร้างอัตลักษณ์แบนด์มวยไทย ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นหันกลับมามีความสนใจในกีฬามวยไทย ตลอดจนศิลปะมวยไทยมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดการพัฒนาความสามารถให้สร้างรายได้ให้กับเยาวชน และบุคลากรในวงการกีฬามวยต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Link : Read More

Tags : #กีฬา #ข่าวกีฬา

Leave a Reply

‘This is not an airport!’ Ferrari erupts at caller for defending queue security rules Previous post ‘This is not an airport!’ Ferrari erupts at caller for defending queue security rules
Liverpool and Arsenal ‘could have got’ Erling Haaland as scouting error exposed Next post Liverpool and Arsenal ‘could have got’ Erling Haaland as scouting error exposed
Social Multiculious Forum View Stats