เคาะ! ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า 80% ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

เคาะ! ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า 80% ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน

ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.ฎ. ลดภาษีประจำปีรถยนต์ EV 80% ระยะเวลา 1 ปี พร้อมเห็นชอบกระทรวงการคลังทำ Free Zone ภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ ส่งเสริมค่ายรถผลิตแบต ผลิตรถไฟฟ้า
The post เคาะ! ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า 80% ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน appeared first on #beartai.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. …

โดยรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวที่จดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 จะปรับลดค่าภาษีประจำปีลง 80% ของอัตราที่กำหนดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉ. 14) พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ ตลอดจนช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 128,736 คัน ที่จะได้รับส่วนลด 80% และคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2565-2568 ประมาณ 18,974,572 บาท

นายธนกรยังกล่าวว่า การสูญเสียรายได้ดังกล่าว เป็นเพียง 0.05% เท่านั้น ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับรายได้ที่กรมการขนส่งทางบกจัดเก็บได้ทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปจัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชน

ยกเว้นภาษีรถยนต์ไฟฟ้า จูงใจผู้ผลิตตั้งฐานในประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่งเสริมการผลิตหรือประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (ประเภท Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีในปี 2565 – 2568

สาระสำคัญของร่างฯ ดังกล่าว คือ ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ (1) รถยนต์นั่ง (2) รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และ (3) รถยนต์กระบะ แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ให้นับมูลค่าของเซลล์แบตเตอรี่จากต่างประเทศ สำหรับการนำมาผลิตเป็นแบตเตอรี่ และนำไปผลิตหรือประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในเขตปลอดอากร หรือ Free Zone หรือเขตประกอบการเสรี รวมเป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศสำหรับการคำนวณมูลค่าเพิ่ม ในประเทศได้ไม่เกิน 15% ของราคายานยนต์ไฟฟ้าหน้าโรงงาน

รวมถึงการยกเว้นอากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ดังกล่าว ต้องมีผลรวมของมูลค่าวัตถุดิบ ที่ได้ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มูลค่าวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียน มูลค่าของเซลล์แบตเตอรี่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งของนั้น และกำไรไม่น้อยกว่า 40% ของราคาหน้าโรงงาน โดยผู้ขอใช้สิทธิต้องเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (BEV) ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร หรือในเขตประกอบการเสรี ในปี พ.ศ. 2565 – 2568 คาดว่าจะมีการสูญเสียรายได้ประมาณ 36,128 ล้านบาท และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการภายในประเทศ แต่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในประเทศ และช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (BEV)

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2

The post เคาะ! ลดภาษีประจำปีรถยนต์ไฟฟ้า 80% ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

Arsenal have new rules for transfer model as Edu explains why Dortmund ace was snubbed Previous post Arsenal have new rules for transfer model as Edu explains why Dortmund ace was snubbed
Marvel เคยเกือบล้มละลาย จนต้องเอา ‘Thor’ ไปค้ำธนาคาร Next post Marvel เคยเกือบล้มละลาย จนต้องเอา ‘Thor’ ไปค้ำธนาคาร
Social Multiculious Forum View Stats