Google Search เพิ่มฟีเจอร์ระบุคุณภาพอากาศในต่างประเทศ (แต่ในไทยยังต้องรอไปก่อน)

Google Search เพิ่มฟีเจอร์ระบุคุณภาพอากาศในต่างประเทศ (แต่ในไทยยังต้องรอไปก่อน)

ปีที่แล้ว Google ได้เริ่มต้นแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศ (Air Quality: AQI) บน Nest Hub และบน Smart Display และล่าสุด Google Search ก็สามารถใช้ค้นหาคำว่า “air quality” เพื่อแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศในบางประเทศได้แล้ว (แต่ประเทศไทยยังใช้ไม่ได้)
The post Google Search เพิ่มฟีเจอร์ระบุคุณภาพอากาศในต่างประเทศ (แต่ในไทยยังต้องรอไปก่อน) appeared first on #beartai.

ปีที่แล้ว Google ได้เริ่มต้นแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศ (Air Quality: AQI) บน Nest Hub และบน Smart Display และล่าสุดใน Google Search ก็สามารถค้นหาคำว่า “air quality” เพื่อแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศในบางประเทศได้แล้ว (แต่ประเทศไทยยังใช้ไม่ได้)

ประเทศที่รองรับการแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านการค้นหาใน Google Search นั้นได้แก่ สหรัฐอเมริกาและอินเดีย รวมถึงรัฐวิกตอเรียในประเทศออสเตรเลีย โดยผู้ใช้จะสามารถค้นหาด้วยคำว่า ‘air quality near me’ เพื่อให้แสดงข้อมูล AQI ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้ หรือจะค้นหาเป็นชื่อเมือง เช่น ‘air quality Oakland’ ก็สามารถทำได้

ผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่เพื่อแสดงข้อมูล AQI ในแต่ละพื้นที่ได้

ฟีเจอร์ดังกล่าวเริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และเป็นการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในพื้นที่ ต่อมาจึงขยายไปสู่สหรัฐอเมริกา และในอนาคตนอกจากฟีเจอร์แสดงผล AQI ก็อาจถูกนำไปรวมกับแอป Weather บนแอนดรอยด์และ Widget บนหน้าแสดงผลได้

อ้างอิง: 9to5Google

The post Google Search เพิ่มฟีเจอร์ระบุคุณภาพอากาศในต่างประเทศ (แต่ในไทยยังต้องรอไปก่อน) appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

ใหม่! SHURE AONIC 40 หูฟัง FULL-SIZE แบบไร้สาย พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอก Previous post ใหม่! SHURE AONIC 40 หูฟัง FULL-SIZE แบบไร้สาย พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอก
“ท้าวเวสสุวรรณ” วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์สีทองสุกสว่าง งดงาม มีทั้งหน้ายักษ์และหน้าเทวดา โดยมีพระครูโสภิตวิร… Next post “ท้าวเวสสุวรรณ” วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณองค์สีทองสุกสว่าง งดงาม มีทั้งหน้ายักษ์และหน้าเทวดา โดยมีพระครูโสภิตวิร…
Social Multiculious Forum View Stats