ทรู และบี กริมประกาศความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน

ทรู และบี กริมประกาศความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน

กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และ บี กริม บริษัทผลิตพลังงานสะอาด ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลสำหรับธุรกิจพลังงาน เตรียมสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและสตาร์ทอัปรุ่นใหม่
The post ทรู และบี กริมประกาศความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน appeared first on #beartai.

กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น และ บี กริม (B.Grimm) บริษัทผลิตพลังงานสะอาด ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลสำหรับธุรกิจพลังงาน เตรียมสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและสตาร์ทอัปรุ่นใหม่

นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การเงินและบัญชี และควบรวมกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือกับทรูนั้นจะนำศักยภาพของเครือข่ายทรู 5G และเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ที่ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อการชับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ยังสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การเงินและบัญชี และควบรวมกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร่วม) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ บี.กริมครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมเปลี่ยนแปลงธุรกิจพลังงานของไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดย บี.กริม และ กลุ่มบริษัททรู จะทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ นำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลที่ทรูมี มาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจและตอบโจทย์การใช้พลังงานทั้งในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รองรับเทรนด์การใช้พลังงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานสะอาด และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ร่วม)

ทั้งนี้ ปี กริม และ กลุ่มบริษัททรู ได้ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมดิจิทัลด้านพลังงาน ผ่านการขับเคลื่อนเทคในโลยี 4 ด้าน ประกอบด้วย

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยพลังงานอัจฉริยะ

ความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เชื่อมโยงกระบวนการ
ซื้อ ขายไฟฟ้าทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน มุ่งสู่การเป็น Smart City และ Smart Energy – Smart Building โดยมีอาคารอัจฉริยะและอาคารประหยัดพลังงานของ บีกริม เป็นอาคารต้นแบบในการทดสอบระบบ ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การบริการลูกค้าภายนอกในอนาคต พร้อมพัฒนาโซลูชันสำหรับอาคารประหยัดพลังงานแบบครบวงจร ผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด การนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ โซลูซัน Property Integration System และ True Smart Energy ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ IOT ผ่านเครือข่ายของทรู รวมถึงการออกแบบระบบภายในอาคารให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตปรินท์ หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ

การพัฒนาโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G

สร้างองค์ความรู้ ศึกษา และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม Smart Grid ผ่านเครือข่ายของทรู ที่จะเพิ่มคุณภาพของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าไทย ภายใต้แนวคิด Industrial 4.0, Facility 4.0 และ Smart Industrial Estate เพื่อให้บริการพลังงานที่มีคุณภาพภายในพื้นที่สำนักงานและนิคมอุดสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ บี กริม ซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นการผสานการทำงานของเทคโนโลยีสื่อสารและดิจิทัลเข้ากับระบบไฟฟ้าแบบวงจร ตั้งแต่การผลิต การส่ง และ การจำหน่ายไฟฟ้า จนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยี IOT ในการผลิต การติดตั้ง และบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Al) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า และการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning ช่วยป้องกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย และเพิ่มประสิทืธิภาพในการผลิต อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่และการส่งเสริมสตาร์ทอัพในประเทศไทย

ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่ ด้วยความร่วมมือกับทางอาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในการส่งเสริมสตาร์ทอัพผ่านกิจกรรม Hackathon ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ตลอดจนเปิดพื้นที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จัดประชุมสัมมนาเชิงสร้างสรรค์ พร้อมโอกาสการลงทุนในสตาร์ทอัพที่อยู่ในระบบนิเวศของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านดิจิทัลได้ด้วย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าหลักหรือระบบไฟฟ้าสำรอง รวมถึงระบบจัดการความเย็นที่มีประสิทธิภาพ สำหรับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของทรู อินเทอร์เน็ต (ทรู ไอดีซี) ตลอดจนสร้างโรลูชันเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทรู ไอดีซี ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ในประเทศไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Data Center) และมีความยั่งยืนในการส่งมอบบริการให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ซ้าย) และ นายนพเดช กรรณสูต (ขวา)

ทั้งนี้ ความร่วมมือนี้จะเป็นการร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกันเพื่อสร้างโซลูชันที่เกื้อกูลระหว่างกัน โดยบี กริมจะเป็นคนทำโครงสร้าง และทรูจะทำในส่วนของขั้นตอน ซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น ซึ่งจะเป้นการเริ่มต้นอย่างก้าวกระโดด ที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าด้วย

โดยโปรเจคที่เป็นรูปเป็นร่างจากความร่วมมือกันนี้จะเริ่มมีขึ้่นประมาณไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งจะเป็นการหานวัตกรรมที่จะมาเสริมร่วมกัน โดยเริ่มจากการบริหารจัดการพลังงานในอาคารของบี กริม ก่อน

The post ทรู และบี กริมประกาศความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน appeared first on #beartai.

Credit ข่าวจาก : www.beartai.com/

Leave a Reply

ส่อแววแป้ก! รายงานชี้ Apple สั่งลดการผลิต iPhone SE หลังเปิดตัวไม่พ้นเดือน Previous post ส่อแววแป้ก! รายงานชี้ Apple สั่งลดการผลิต iPhone SE หลังเปิดตัวไม่พ้นเดือน
ทีมพัฒนาเผย การทำ Kirby ในรูปแบบ 3D คือความท้าทายครั้งใหม่ Next post ทีมพัฒนาเผย การทำ Kirby ในรูปแบบ 3D คือความท้าทายครั้งใหม่
Social Multiculious Forum View Stats